Widok zawartości stron Widok zawartości stron

                 ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,
informuję Osoby, które udostępniły swoje dane osobowe dla Nadleśnictwa Srokowo, o tym  że:

1.  Zarządzającym udostępnionymi informacjami - Administratorem Danych Osobowych jest
     Nadleśnictwo Srokowo,  z siedzibą w miejscowości 11 –420 Srokowo, telefon numer
     89 7534043, fax. numer 89 7534261, e-mail:  srokowo@olsztyn.lasy.gov.pl

2.Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego danymi kontaktowymi są:Nadleśnictwo Srokowo, 11 – 420 Srokowo, telefon numer; 89 7534043, fax. Numer 89 7534261, e-mail: srokowo@olsztyn.lasy.gov.pl;

3  Dane osobowe klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:

  • wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej w tym  ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności;
  • prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych,
  • postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych oraz 6ust.1 pkt 3 RODO;

4.Prawnie uzasadnione interesyprzetwarzania danychosobowych przez Nadleśnictwo, to:
marketing bezpośredni własnych produktów, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej, ochrona mienia, realizacja umów, prowadzenie działalności
statutowej;
5.Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym napodstawie
przepisów prawa, w granicach prawa i w niezbędnym zakresie;
6.Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego;
7.Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są

przetwarzane art. 5 ust. 1 lit. e RODO
8.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia ( bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz ze

względuna szczególną sytuację ma prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego

dalszego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
9.Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych

ma również prawo do odwołania tej zgody w każdym czasie bez wpływu na wcześniej

podjęte działania.
10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma

prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest UODO w Warszawie.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest wymogiem ustawowym oraz

warunkiem zawarcia umowy;
12. Dane nie podlegajązautomatyzowanemupodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Administrator Danychnie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu, niżten,

na który została wyrażona zgoda.
14. Administrator Danych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych w systemie informatycznym.