Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna

                                       

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Srokowo, ul. Leśna 1, 11-420 Srokowo, tel. 89 75 34 043, srokowo@olsztyn.lasy.gov.pl

Dane osobowe przetwarzane są przez Ośrodek Edukacji Historyczno-Przyrodniczej „Wilczy Szaniec” (dalej: Ośrodek), który znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Srokowo, Gierłoż 5, 11-400 Kętrzyn, Recepcja/Informacja: +48 89 741 00 31, Biuro: +48 89 741 00 21, wilczyszaniec@olsztyn.lasy.gov.pl

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie na adres e-mail: iod@comp-net.pl.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzanie danych oraz okres ich przechowywania, przedstawia poniższa tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe  prawa  i wolności  osoby,  której  dane  dotyczą,  wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w związku z realizacją umów.

Do czasu zakończenia umowy a następnie zgodnie z wymaganiami prawnymi

Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Ośrodek
w związku
z poniesioną przez Ośrodek szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa
w stosunku do Ośrodka

 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe  prawa  i wolności  osoby,  której  dane  dotyczą,  wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w związku z realizacją umów.

Do czasu zakończenia umowy,
a następnie zgodnie z wymaganiami prawnymi

Prowadzenie rozliczeń finansowych

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Do 5 lat

Prowadzenie działań marketingowych

 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe  prawa  i wolności  osoby,  której  dane  dotyczą,  wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prowadzenie własnych działań marketingowych.

Do momentu wniesienia sprzeciwu

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzenie monitoringu)

 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – zapewnienie bezpieczeństwa.

 

Nie dłużej niż 3 miesiące

 

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych, mają Państwo następujące prawa (chyba że przepisy stanowią inaczej):
 • Prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa, mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane.
 • Prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa, mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.
 • Prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa, mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych.
  W przypadku zasadności wniosku, dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się
  z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa, mogą Państwo złożyć wniosek
  o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku, możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f (interes publiczny  lub prawnie uzasadniony interes). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie, jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw
  i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych
  w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
 3. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne), aby móc wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane, w szczególności następującym odbiorcom:
  1. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
  2. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  3. innym odbiorcom danych np. bankom, podmiotom dostarczającym przesyłki.
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.