Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Edukacji Historyczno-Przyrodniczej „Wilczy Szaniec” Nadleśnictwa Srokowo z siedzibą w Gierłoż 5, 11-400 Kętrzyn.

Siedziba i pomieszczenia biurowe mieszczą się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Srokowo, na terenie leśnictwa Dąbrowa.

Pomieszczenia biurowo – administracyjne zlokalizowane są w wolnostojącym budynku o wysokości 10 m, zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Obiekt posiada 2 (dwie) kondygnacje użytkowe.

Wejście główne do budynku, znajduje się od strony wschodniej. Wejścia techniczne budynku od strony północnej i zachodniej są niedostępne dla osób nieuprawnionych (poza pracownikami upoważnionymi przez Nadleśniczego).

Wewnątrz budynku zlokalizowana jest 1 (jedna) nie wydzielona klatka schodowa, o konstrukcji betonowej o szerokości biegu 1,20 mb. W obiekcie wydzielone są 3 (trzy) korytarze.

Wejście główne ma szerokość 100 cm, poprzedzone jest podjazdem i 2 (dwu) stopniowymi schodami. Wejście główne posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście główne prowadzi do korytarza (holu) oraz recepcji, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni. Otwory drzwiowe w budynkach posiadają minimalną szerokość 80 cm. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma wind pasażerskich, towarowych ani pochyli mechanicznych przystosowanych do transportu osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Dopuszcza się możliwość poruszania po budynku z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynki obsługiwane są przez pracowników posługujących się językiem polskim, angielskim  i niemieckim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza migowego (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 08:00 – 16:00.

Droga dojazdowa DW592 do OEH-P „Wilczy Szaniec” ma szerokość 8 m. Drogi dojazdowe do budynku i posesji są utwardzone i przepustowe, posiadają możliwości manewrowe dla samochodów ciężarowych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach zlokalizowanych przed budynkiem głównym.

Przed budynkiem wyznaczono 4 (cztery) miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 5,00 mb (długość) 3,6 mb (szerokość) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285) i jest oznakowane znakami poziomymi i pionowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, tj. P-24; D-18A z dodatkową tablicą RA116 (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. Zm.)

Posesja OEH-P „Wilczy Szaniec”  objęta jest stałym monitoringiem przemysłowej telewizji cyfrowej oraz systemem alarmowym.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 89 741 00 31 lub e-mailowo na adres wilczyszaniec@olsztyn.lasy.gov.pl